םיניינעה ןכות
תינויערה השיפתה
דעי תייסולכוא
תודוא
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה
םיעדמה תארוהל זכרמה

רפסה תא הוולמה טנרטניאה רתאו רפסה ינכת
רתאהו רפסהמ קיפהל ןתינ המ
תינכותהמו רתאהמ תלעות קיפהלו תונהל ,שמתשהל לוכי ימ
רפסהו רתאה תקפהב וצמאתה ,ודקשש םישנאה
"תואירבה וקב הימיכ" - הריחבל ךשמה תינבמ